Palvelut/ Yksityishenkilöille/

Testamentti

Asiantuntevat asianajajamme tarkistavat ja selvittävät, miten lain perimystä koskevat säännökset vaikuttavat testamentin toteutumiseen. Laadimme yhdessä kanssasi testamentin, joka vastaa toiveitasi ja jossa on pyritty ennakoimaan tulevaa perinnönjakotilannetta ja siihen vaikuttavia asioita.

Testamentti

Testamentti on asiakirja, jossa perittävä ilmaisee viimeisen tahtonsa omaisuutensa jakamisesta hänen kuoltuaan. Testamentissaan henkilö voi määrätä omaisuutensa jakamisesta siten kuin haluaa.

Testamenttia laatiessa tulisi ehdottomasti ottaa yhteyttä jäämistöoikeuden kokeneeseen ammattilaiseen. Internetistä saatavat valmiit asiakirjamallit eivät huomioi juuri sinun tilannettasi, mahdollisesti perinnöksi jääviä omaisuuseriä ja niihin liittyviä taloudellisia seikkoja, perinnön verotuksellisia vaikutuksia perillisillesi tai sitä, voiko veron määrään vaikuttaa testamentin kautta tai mahdollista avio-oikeuden ja lakiosien vaikutusta käytännön perinnönjakoon sinun jälkeesi.

Valmiista mallista tehdyt tai muutoin huonosti ja epäselvästi laaditut testamentit saattavat aiheuttaa merkittäviä käytännön hankaluuksia tai tulkintariitoja perillisten välillä. Ongelmana on se, että tässä vaiheessa et enää ole itse kertomassa, mitä olet todella tarkoittanut ja halunnut noudatettavan perintösi osalta. Lisäksi jos testamentin sisällössä, allekirjoittamistavassa tai todistamisessa tapahtuu virhe, testamentti voi olla pätemätön, jolloin sitä ei oteta lainkaan huomioon perinnönjaossa.

Ota yhteyttä pitkän linjan ammattilaisiimme testamenttiasiassasi, jotta saat tarpeisiisi yksilöidyn testamenttiasiakirjan. Tästä alapuolelta löydät tarkempaa tietoa testamentin laatimiseen vaikuttavista seikoista, erilaisista testamenttausvaihtoehdoista ja epäselvien testamenttimääräysten vaikutuksesta.

Testamenttaustahdon toteuttamiseen vaikuttavat lain säännökset

Vaikka henkilö voi testamentissaan määrätä vapaasti omaisuutensa jakamisesta, ei testamentti välttämättä ole pätevä kaikilta osiltaan. Tiettyjä rajoituksia testamenttausvapauteen aiheuttaa esimerkiksi rintaperillisen eli perittävän lapsen tai lapsenlapsen oikeus saada lakiosansa. Lakiosa tarkoittaa puolta eli ½-osuutta rintaperilliselle lain mukaan tulevasta perintöosuudesta. Tämänkin osuuden perittävä voi testamentillaan määrätä toiselle, mutta jos rintaperillinen esittää lakiosavaatimuksen testamentin edunsaajalle, on lakiosa suoritettava rintaperilliselle.

Omaisuuden jakamiseen henkilön kuoleman jälkeen voi vaikuttaa mahdollisen osituksen (tutustu tarkemmin myös: Ositus ja omaisuuden erottelu sekä Avioehto) lisäksi perittävän eläessään antamat lahjat. Ne voidaan katsoa lahjansaajan ennakkoperinnöksi tai suosiolahjaksi.

Asiantuntijamme kartoittaa kanssasi muun muassa edellä kerrotut asiat ja niiden mahdolliset vaikutukset testamentin toteuttamiseen. Ota rohkeasti yhteyttä, me autamme.

Minkälainen testamentti sopisi sinulle?

Testamentteja on yhtä monta erilaista kuin ihmisillä on tahtoja. Testamentti voidaan räätälöidä tarpeidesi ja tahtosi mukaisesti ottaen huomioon edellä kerrotut lain vaikutukset sen toteutumiseen. Testamenttia laatiessa voidaan myös ennakoida ja kartoittaa mahdollista perintöverotusta ja sen vaikutusta testamentin toteuttamiseen.

Vaikka testamentti on sisällöltään vapaa, jaotellaan testamentit laissa yleistestamentteihin ja erityistestamentteihin. Yleistestamentilla perittävä määrää jollekin omistusoikeuden koko omaisuuteensa tai määräosaan siitä, esimerkiksi puolet omaisuudestaan. Erityistestamentilla tarkoitetaan jonkin esineen, kuten kiinteistön, arvotaulun tai korujen omistusoikeuden määräämistä jollekin henkilölle testamentissa. Usein testamentissa on sekä yleis- että erityistestamentin piirteitä.

Testamentilla voidaan määrätä myös muita oikeuksia kuin omistusoikeus jollekin taholle. Testamentin tekijä voi esimerkiksi määrätä asunto-osakkeen omistusoikeuden lapselleen, mutta määrätä, että testamentin tekijän aviopuolisolla on elinikäinen käyttö- ja hallintaoikeus kyseiseen asunto-osakkeeseen. Testamentin tekijä voi testamentillaan määrätä jollekin taholle esimerkiksi tuotto-oikeuden jostakin omaisuuserästä, esimerkiksi osakkeista ja määrätä omistusoikeuden jollekin toiselle taholle. Laadituta testamentti asianajotoimistomme asiantuntijoilla.

Keskinäinen testamentti

Testamenttiin voidaan myös tehdä määräyksiä, joilla omaisuus määrätään ensisijaisesti jollekin henkilölle, mutta jos hän ei enää testamentin tekijän kuollessa ole elossa, määrätään omaisuus tässä tilanteessa toiselle henkilölle. Lisäksi on mahdollista antaa jollekin henkilölle elinikäinen omistusoikeus testamentilla saatavaan omaisuuteen – mutta määrätä, että omaisuus siirtyy toiselle henkilölle, kun testamentin ensisaaja on kuollut.

Puolisoiden tai muiden henkilöiden on myös mahdollista laatia keskinäinen testamentti, joka on siis yhteinen tahdonilmaisu kuoleman varalle. Keskinäisellä testamentilla testamentin tekijät yleensä määräävät omaisuutensa toisen kuollessa jälkeen elävälle testamentin toiselle tekijälle. Keskinäisen testamentin laatiminen on erittäin suositeltavaa etenkin pariskunnille, joilla ei ole omia lapsia, jotta perinnönjaosta voidaan sulkea pois usein kaukaisetkin toisen puolison sukulaiset.

Erityisen suositeltavaa keskinäinen testamentti on myös avopuolisoille, koska avioliiton mahdollistama avio-oikeus ei turvaa kuolintapauksen jälkeen elävän, vähävaraisemman puolison taloudellista tilannetta. Keskinäisellä testamentilla voidaan turvata avio- tai avolesken oikeudet ja taloudellinen tilanne paremmin myös tilanteessa, jossa aviopuolisoilla on lapsia. Ota yhteyttä, autamme sinua mielellämme.

Epäselvästi laaditun testamentin tulkinta ja tulkintaepäselvyyden ratkaiseminen

Testamentissa käytetyt sanamuodot ja ilmaisut voivat olla epäselviä, aiheuttaa tulkinnan tarvetta tai riitaisuuksia perillisten kesken, minkä johdosta testamentin sisältö tai tulkinta voi perinnönjaossa muuttua erilaiseksi kuin testamentin tekijä on sen alun perin tarkoittanut.

Epäselvät testamenttimääräykset ja testamentin pätevyyden kyseenalaistaminen saattavat aiheuttaa usein testamentin edunsaajien ja perillisten välille kalliita ja jopa vuosia kestäviä riitoja. Perilliset voivat riitauttaa testamentin pätevyyden testamentin moitekanteella käräjäoikeudessa. Testamentin tulkintaa koskevat riitaisuudet ratkaisee yleensä ensin pesänjakaja, myös pesänjakajan ratkaisusta on mahdollista valittaa käräjäoikeuteen.

Edellä mainittujen tilanteiden välttämiseksi on hyvä ottaa yhteyttä perintö- ja testamenttioikeuden ammattilaiseen. Asiantuntevat asianajajamme tarkistavat ja selvittävät, miten lain perimystä koskevat säännökset vaikuttavat testamentin toteutumiseen. Laadimme yhdessä kanssasi testamentin, joka vastaa toiveitasi ja jossa on pyritty ennakoimaan tulevaa perinnönjakotilannetta ja siihen vaikuttavia asioita.

Asianajajamme pyrkivät laatimaan sinulle testamentin, joka on täsmällinen ja tarkka, eikä aiheuta tulkintaongelmia perillisten kesken. Voit ottaa yhteyttä asiantuntijoihimme kaikissa testamenttiasioissa sähköpostitse, puhelimitse tai yhteydenottolomakkeen avulla. Viimeksi mainitun löydät vierittämällä tätä sivua alaspäin.

Testamentin tekeminen, hyödynnä ammattitaitoamme

Testamentin tekeminen on aina järkevää, koska lakimääräisen perimyksen säännöt voivat tulla perintöoikeutta tuntemattomalle henkilölle yllätyksenä. Voit helposti vaikuttaa oman omaisuutesi jakamiseen laatimalla itsellesi pätevän ja sinulle räätälöidyn testamentin.

Tarkasti ja selkeästi laaditulla testamentilla voit myös turvata lastesi tai muiden sinulle tärkeiden henkilöiden taloudellisen turvallisuuden sekä ehkäistä perillisten välille syntyviä riitoja.

Jos riita on jo syntynyt olemassa olevasta testamentista, ota yhteyttä asiantuntijoihimme, niin selvitämme tilannetta ja tarkoituksenmukaisinta ratkaisua asiaan kanssasi. Ole hyvä ja tutustu tarkemmin myös asianajokulujen kattamiseen verkkosivujemme Hinnasto-sivulla.

Ota yhteyttä

Käänny suoraan ammattitaitoisten asianajajiemme puoleen, ota yhteyttä oheisella lomakkeella tai tule käymään paikan päällä. Hoidamme toimeksiantoja suomen lisäksi englannin kielellä.

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
Asianajotoimisto Castrén & Castrén Oy

Hallituskatu 13–17 E 54, 4. krs, 90100 Oulu. Avoinna arkisin klo 8–16

p. (08) 571 6600 asianajotoimisto@castren.org