Tietosuojaseloste

Asianajotoimisto Castrén & Castrén Oy on sitoutunut suojaamaan asiakkaidensa yksityisyyttä kulloinkin voimassa olevan henkilötietolainsäädännön mukaisesti. Tässä tietosuojalausekkeessa kerromme, miten käsittelemme henkilötietojasi.

This content is also available in English: Privacy Policy.

Päivitetty 14.11.2023

 1. Keräämme asiakkaasta toimeksiannon hoitamisen kannalta tarpeelliset henkilötiedot. Näitä ovat nimi (tai yritysasiakkaan yhteyshenkilön nimi), osoite, puhelinnumero, henkilötunnus ja sähköpostiosoite. Toimeksiannosta riippuen asiakas on voinut toimittaa meille myös muita henkilötietojaan, kuten esimerkiksi tietoja terveydentilastaan ja perhesuhteistaan. Asiakas on voinut toimittaa vastaavia tietoja myös muusta asiaan osallisesta, kuten vastapuolestaan.
 2. Käsittelemme henkilötietoja toimeksiannon hoitamiseen sekä palveluidemme markkinointiin. Lisäksi käsittelemme henkilötietoja toteuttaaksemme lakisääteiset velvollisuutemme, kuten varmuuskopioiden tallentamiseen.
 3. Käsittelemme asiakkaan henkilötietoja asiakkaan suostumuksen ja toimeksiantosopimuksen perusteella. Muun asiaan osallisen henkilötietoja käsittelemme asiakkaamme oikeutetun edun perusteella.
 4. Säilytämme tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen toimeksiannon hoitamiseksi ja lakisääteisten velvollisuuksiemme hoitamiseksi. Asianajotoimistoilla on velvollisuus arkistoida toimeksiantoa koskevat tiedot kymmeneksi vuodeksi toimeksiannon päättymisen jälkeen.
 5. Käytämme tarpeellisia teknisiä ja organisatorisia tietoturvakeinoja henkilötietojen suojaamiseksi oikeudetonta pääsyä, luovuttamista, hävittämistä tai muuta oikeudetonta käsittelyä vastaan. Tällaisia keinoja ovat mm. palomuurien, salaustekniikoiden, turvallisten laitetilojen käyttö, asianmukainen kulunvalvonta ja henkilökunnan ohjeistaminen. Alihankkijat (esim. IT-tuki) on valittu huolellisesti ja heidän kanssaan kanssa on tehty asianmukaiset salassapitosopimukset.
 6. Olemme laatineet erillisen toimeksiantorekisteriselosteen, jonka voit pyytää meiltä.
 7. Henkilötietoja kerätään asiakkaalta ja viranomaislähteistä sekä julkisista tietokannoista ja lähteistä.
 8. Henkilötietoja voivat käsitellä kaikki toimiston työntekijät, mutta ainoastaan, mikäli se on välttämätöntä toimeksiannon asianmukaiseksi hoitamiseksi.
 9. Henkilötietoja ei siirretä EU:n/ETA:n ulkopuolelle eikä henkilötietoja luovuteta muille kolmansille tahoille kuin toimeksiannon luonteesta riippuen viranomaisille ja vastapuolelle sekä muille tahoille, joille henkilötietojen luovuttaminen on välttämätöntä toimeksiannon asianmukaiseksi hoitamiseksi. Mikäli järjestelemme liiketoimintaamme, henkilötietoja voidaan luovuttaa ostajille ja näiden neuvonantajille.
 10. Rekisteröidyn pyynnöstä oikaisemme, poistamme tai täydennämme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet henkilötiedot. Rekisteröity voi myös halutessaan saada siirretyksi antamansa henkilötiedot.
 11. Varaamme oikeuden päivittää tätä tietosuojaselostetta. Tietosuojaseloste on luettavissa verkkosivuillamme www. castren.org ja kehotamme tutustumaan tietosuojaselosteeseemme aika ajoin.
 12. Tietosuoja-asioissa voit ottaa yhteyttä toimistomme sähköpostiosoitteeseen asianajotoimisto@castren.org.

Asianajotoimisto Castrén & Castrén Oy

Hallituskatu 13–17 E 54, 4. krs, 90100 Oulu. Avoinna arkisin klo 8–16

p. (08) 571 6600 asianajotoimisto@castren.org