Palvelut/ Yksityishenkilöille/

Ositus ja omaisuuden erottelu

Asianajajamme ovat hoitaneet jo vuosia ositukseen ja omaisuuden erotteluun liittyviä toimeksiantoja ja selvittävät vastauksen sinua askarruttavaan kysymykseen. Asiantuntijamme valvovat, että solmittava ositussopimus on etujesi mukainen sekä tarvittaessa antavat suostumuksen pesänjakajan tehtävään määräämistä varten.

Ositus ja omaisuuden erottelu

Ositus ja sen toimittaminen tapahtuu aviopuolisoiden päätyessä avioeroon tai toisen aviopuolison kuollessa. Ositus tulee toimittaa aviopuolisoiden välillä ja avioliiton päättyessä kuolemaan jäljelle jääneen puolison ja kuolleen puolison perillisten välillä, jos aviopuolisoilla ei ole ollut avio-oikeuden täysin poissulkevaa avioehtosopimusta.

Jos avioehdon poissulkeva avioehtosopimus on tehty, toimitetaan aviopuolisoiden välillä omaisuuden erottelu. Se voidaan tehdä myös avopuolisoiden välillä ja myös yksin toisen osapuolen vaatimuksesta silloin, mikäli lain edellytykset avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta täyttyvät.

Ositukseen ja omaisuuden erotteluun liittyvät toimeksiannot ovat asianajajiemme päivittäistä työtä – asianajotoimistomme on hoitanut vaativia ositusasioita Oulun alueella jo yli 35 vuoden ajan. Ota yhteyttä ammattilaisiimme!

Osituksen sisältö ja toteutus sovinnolla tai riitatilanteessa

Osituksessa määritellään molempien aviopuolisoiden omaisuuden säästö ja tasoitetaan säästöissä oleva ero tasinkosuorituksella eli toiselle puolisolle suoritettavalla omaisuudella. Avioliiton päättyessä toisen puolison kuolemaan, edesmennyttä puolisoaan varakkaampi leski voi kieltäytyä maksamasta tasinkoa kuolleen puolison perillisille.

Osituksen toimittamiselle ei ole asetettu aikarajoituksia. Toki jos avioliitto on päättynyt hyvin pitkän aikaa sitten, voi olla perusteltua katsoa, että osituksen osalta ei ole enää haluttu esittää vaatimusta. Osituksen voi toimittaa aikaisintaan avioerohakemuksen käräjäoikeudelle jättämisen jälkeen.

Eroavat puolisot voivat sopia keskenään, miten osituksen toimittavat. Tällöin on hyvä ottaa yhteys asianajajaan osituskirjan laatimista varten. Asianajaja huolehtii, että osituskirja täyttää lain sille asettamat vaatimukset ja sopimus on sisällöltään sellainen, ettei siitä aiheudu osapuolille esimerkiksi tarpeettomia veroseuraamuksia.

Jos puolisot eivät saa sovituksi, miten ositus tulisi toimittaa, eivätkä asianajajamme saa yrityksestä huolimatta neuvoteltua sovintoa osituksesta toisen osapuolen kanssa, vaihtoehtona on hakea käräjäoikeudelta pesänjakajan määräämistä. Määräyksen saatuaan pesänjakaja pyrkii neuvottelemaan sovintoratkaisun puolisoiden välille, mutta tarvittaessa toimittaa toimitusjaon lain säännösten mukaisesti. Toisin sanoen pesänjakaja päättää viime kädessä, miten omaisuus jaetaan ja ositus toimitetaan.

Puolisot voivat esittää pesänjakajalle vaatimuksensa esimerkiksi osituksen lopputuloksen sovittelemisesta tai puolison velvoittamisesta suorittamaan vastiketta. Osituksen sovitteleminen tarkoittaa kohtuullistamista eli osituksen lopputuloksen muuttamista, jos ositus normaalien osituksen laskentasääntöjen nojalla johtaisi kohtuuttomaan lopputulokseen jommankumman puolison kannalta. Vastikevaatimuksella osituksen lopputulosta pyritään normalisoimaan esimerkiksi tilanteessa, jossa toinen puoliso on hävittänyt omaisuuttaan.

Avioehtosopimus ja omaisuuden erottelu

Osituksen sijasta toimitettava omaisuuden erottelu tulee kyseeseen, jos puolisot ovat tehneet niin kutsutun täysin poissulkevan avioehtosopimuksen. Määräyksen nojalla kummallakaan ei ole avio-oikeutta toisen puolison mihinkään omaisuuteen, joten molemmat pitävät avioliiton päätyttyä oman omaisuutensa omanaan ja vain yhteinen omaisuus erotellaan. Myös avioehtosopimusta voidaan sovitella, kuten ositustakin, jos sen soveltaminen johtaa kohtuuttomuuteen jommankumman puolison kohdalla.

Omaisuuden erottelu toimitetaan myös avopuolisoiden välillä toisen avopuolison sitä vaatiessa, kun lain edellytykset avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta täyttyvät. Edellytyksenä on se, että avopuolisot ovat asuneet yhdessä vähintään viiden vuoden ajan tai että avopuolisoilla on tai on ollut yhteinen lapsi. Saman lain edellytysten täyttyessä on mahdollista vaatia entiseltä avopuolisolta muun muassa hyvitystä tämän omaisuuden hyväksi tehdystä työstä tai muusta panoksesta.

Omaisuuden erottelua varten on mahdollista hakea pesänjakajan määräämistä tuomioistuimelta avioerotilanteessa ja myös avoerotilanteessa. Avopuolisot voivat hakea pesänjakajan määräämistä tuomioistuimelta silloin, kun he ovat asuneet yhdessä vähintään viisi vuotta tai heillä on tai on ollut yhteinen asunto. Ositus, asianajotoimistomme asiantuntijat auttavat tässä oikeudellisessa asiassa. Ota yhteyttä asianajajiimme.

Ositus ja omaisuuden erottelu, kysy ammattilaiseltamme

Ositukseen tai omaisuuden erotteluun liittyviä kysymyksiä ja epätietoisuutta voi syntyä myös lesken ja kuolleen puolison perillisten välillä osituksessa jaettavan omaisuuden arvostuksen tai vaikka yhteisomistussuhteen purkamisen kanssa. Ongelmatilanteiden selvittäminen vaatii ositusta koskevan lainsäädännön ja oikeuskäytännön vankkaa tuntemusta.

Asianajajamme ovat hoitaneet jo vuosia ositukseen ja omaisuuden erotteluun liittyviä toimeksiantoja ja selvittävät vastauksen sinua askarruttavaan kysymykseen. Asiantuntijamme valvovat, että solmittava ositussopimus on etujesi mukainen sekä tarvittaessa antavat suostumuksen pesänjakajan tehtävään määräämistä varten.

Tutustu asianajajiimme ja ota yhteyttä! Lisätietoa asianajokulujen kattamisesta on verkkosivujemme Hinnasto-sivulla. Ole hyvä ja tutustu siihen tarkemmin.

Ota yhteyttä

Käänny suoraan ammattitaitoisten asianajajiemme puoleen, ota yhteyttä oheisella lomakkeella tai tule käymään paikan päällä. Hoidamme toimeksiantoja suomen lisäksi englannin kielellä.

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
Asianajotoimisto Castrén & Castrén Oy

Hallituskatu 13–17 E 54, 4. krs, 90100 Oulu. Avoinna arkisin klo 8–16

p. (08) 571 6600 asianajotoimisto@castren.org