Palvelut/ Yksityishenkilöille/

Perinnönjako

Minkälaisia päätöksiä kuolinpesässä voidaan tehdä ja tehdäänkö ne yhdessä osakkaiden kesken vai voiko joistakin osakas päättää yksinkin? Kuka perii ja mitä perii, miten kuolinpesän kiinteistö jaetaan? Miten perittävän tekemä testamentti vaikuttaa perinnönjakoon? Mitä lakiosa tarkoittaa ja miten se lasketaan? Otetaanko osakkaan perittävältä saama suuri lahja huomioon perinnönjaossa?

Perinnönjako

Asioiden järjestäminen henkilön kuoleman jälkeen aiheuttaa usein epätietoisuutta siitä, miten tulisi toimia, miten saada tarvittavia asiakirjoja ja mitä kaikkea pitäisi selvittää esimerkiksi perunkirjoitusta varten. Myös kuolinpesän hoitaminen ja tuleva perinnönjako saattaa mietityttää.

Minkälaisia päätöksiä kuolinpesässä voidaan tehdä ja tehdäänkö ne yhdessä osakkaiden kesken vai voiko joistakin osakas päättää yksinkin? Kuka perii ja mitä perii, miten kuolinpesän kiinteistö jaetaan? Kuinka perittävän tekemä testamentti vaikuttaa perinnönjakoon? Mitä lakiosa tarkoittaa ja miten se lasketaan? Otetaanko osakkaan perittävältä saama suuri lahja huomioon perinnönjaossa? Vastaukset näihin edellä mainittuihin kysymyksiin eivät aina ole yksinkertaisia, eivätkä valitettavasti selviä lakikirjasta katsomalla.

Perunkirjoitus

Kuolinpesän osakkaiden velvollisuutena on toimittaa perunkirjoitus kolmen kuukauden kuluessa perittävän kuolemasta. Osakkaat tulee kutsua lain vaatimalla tavalla perunkirjoitustilaisuuteen, jonka aikana perukirja laaditaan. Perukirja on perittävän viimeinen veroilmoitus, johon merkitään muun muassa perittävän varat ja velat, mahdolliset ennakkoperinnöt, mahdollisen avio-oikeuden laajuus ja testamentti.

Perukirjaan liitetään osakkaista tehty sukuselvitys. Perukirja on laadittava huolellisesti, koska siihen liittyy verotuksellisia vaikutuksia ja se toimii pohjana tulevalle perinnönjaolle. Epäselvyyksien ja perukirjan täydentämistarpeiden välttämiseksi perukirja on syytä laadituttaa asiantuntijalla. Tehtyjen virheiden korjaaminen jälkikäteen on usein huomattavan kallista.

Kuolinpesän osakkaat ja muut tahot, perinnönjako

Kuolinpesän osakkaita ovat vainajan perilliset, leski sekä yleistestamentinsaaja. He hallitsevat yhdessä kuolinpesää ja tekevät päätöksiä kuolinpesän asioista pääsääntöisesti yhdessä. Tietyn yksilöidyn omaisuuserän testamentin nojalla saava henkilö eli erityistestamentinsaaja tai perittävän velkoja eivät ole kuolinpesän osakkaita, mutta heidänkin oikeutensa tulee huomioida kuolinpesän asioista päätettäessä ja jo ennen perinnönjakoa.

Kuolinpesän osakkailla on mahdollisuus sopia yksimielisesti siitä, miten kuolinpesän varat jaetaan. Tällöin puhutaan sopimusjaosta kuolinpesän osakkaiden kesken. Tässäkin tilanteessa on hyvä ottaa yhteyttä ammattilaiseen perinnönjakokirjan laatimiseksi. Asianajajamme laativat jakokirjan osakkaiden toivomusten mukaisesti ja huolehtivat siitä, että jakokirjassa on mainittu kaikki tarpeelliset seikat, laskettu erikseen jokaiselle osakkaalle tulevan perinnön määrä ja yksilöity, minkälaista omaisuutta kukin osakkaista jakokirjan mukaan saa.

Huolehdimme myös siitä, että jakokirja on pätevä eli se täyttää lain tai muiden viranomaisten sille asettamat muotovaatimukset. Selkeä jakokirja helpottaa asiointia ja omaisuuden tilitystä osakkaille esimerkiksi pankissa ja Maanmittauslaitoksella.

Pesänselvittäjä ja -jakaja

Joskus kuolinpesän osakkaat eli perilliset ajautuvat erimielisyyksiin kuolinpesän asioiden hoitamisesta ja perinnönjaosta. Tässä tilanteessa he voivat hakea käräjäoikeudelta pesänselvittäjän ja -jakajan määräämistä kuolinpesään.

Kun pesänselvittäjä ja -jakaja on määrätty, kuolinpesän omaisuus siirtyy pesänselvittäjän ja -jakajan hallittavaksi. Tällöin pesänselvittäjä ja -jakaja hoitaa pesän asioita ja on oikeutettu tekemään oikeustoimia sen puolesta. Hän järjestää osakkaille pesänselvitys- ja perinnönjakokokouksen tai tarvittaessa useampia sellaisia, jossa osakkaat voivat neuvotella erimielisyyksistään ja esittää kuolinpesän asioihin ja perinnönjakoon liittyvät vaatimuksensa.

Pesänselvittäjän tehtävänä on saattaa kuolinpesä siihen tilaan, että perinnönjako voidaan toimittaa. Jos pesänselvittäjä ja -jakaja ei saa neuvoteltua sovintoratkaisua osakkaiden välillä, hän suorittaa kuolinpesässä toimitusjaon lain mukaan. Pesänselvittäjän ja -jakajan palkkio maksetaan kuolinpesän varoista. Kuolinpesän osakkaalla on mahdollisuus valittaa pesänselvittäjän ja -jakajan ratkaisusta käräjäoikeudelle lain säätämässä määräajassa.

Perinnönjako – ota yhteyttä ammattilaisiimme

Asianajajamme ovat erikoistuneet perintöoikeudellisten asioiden hoitamiseen vuosikymmenten kokemuksella. Voit kääntyä puoleemme kaikissa perintöoikeuteen liittyvissä kysymyksissäsi aina perunkirjoituksesta perinnönjakoon ja mahdolliseen käräjäoikeudessa käsiteltävään perinnönjaon moitteeseen saakka. Annamme tarvittaessa suostumuksen myös kuolinpesän pesänselvittäjän ja -jakajan tehtävää varten.

Ota yhteyttä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Tällöin vältyt oikeudenmenetyksiltä, olet tietoinen omista oikeuksistasi kuolinpesän osakkaana ja voit ehkäistä epätietoisuudesta aiheutuvia turhia riitaisuuksia. Mietityttääkö perinnönjako? Ota yhteyttä kokeneeseen oululaiseen asianajotoimistoomme, jolla on yli 35 vuoden kokemus oikeudellisten asioiden hoitamisesta.

Asianajokulujen kattamisesta voit lukea tarkemmin verkkosivujemme Hinnasto-sivulta. Tutustu siihen huolellisesti ja käänny asianajajiemme puoleen.

Ota yhteyttä

Käänny suoraan ammattitaitoisten asianajajiemme puoleen, ota yhteyttä oheisella lomakkeella tai tule käymään paikan päällä. Hoidamme toimeksiantoja suomen lisäksi englannin kielellä.

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
Asianajotoimisto Castrén & Castrén Oy

Hallituskatu 13–17 E 54, 4. krs, 90100 Oulu. Avoinna arkisin klo 8–16

p. (08) 571 6600 asianajotoimisto@castren.org